14518 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieVoornaamwoorden | onbepaald vnw.


El pronombre indefinido

(Het onbepaald voornaamwoord)

 

 vormen

 

zelfstandig  
algo iets
alguien iemand
nada niets
uno,-a men, je
quienquiera wie ook maar
quienesquiera wie ook maar
   
bijvoeglijk  
cada ieder, elk
cierto,-a,-os,- as een zekere
determinado, -a bepaald
igual, -es dergelijk
parecido,-a,-os,-as vergelijkbaar
semejante soortgelijk

tal,-es

zodanig

 

 
zelfstandig en bijvoeglijk  

alguno (algún),-a,-os,-as

een of ander. wel een ...
ambos, -as beide
bastante,-es voldoende
cualquiera welke dan ook
demás overig
demasiado,-a,-os,-as te veel
diferente verschillend
distinto verschillend
harto,-a,-os,-as (te)veel
más meer
menos minder
mismo,-a,-os,-as zelf, dezelfde
mucho,-a,-os,-as veel
ninguno (ningún),-a,-os,-as geen (enkel)
otro,-a,-os,-as (een) ander
poco,-a,-os,-as weinig
tanto,-a,-os,-as zo veel
todo,-a,-os,-as alle, alles
unos,-as enige

varios,-as

verscheidene

 

 
bijwoordelijk  
algo enigszins
bastante tamelijk
más meer
nada geenszins
menos minder
mucho veel, zeer
tan zo, zoveel
tanto zoveel
todo helemaal

 

 

gebruik en plaats

 

Bij bijvoeglijk gebruik richten de onbepaalde voornaamwoorden zich in getal en vaak ook in geslacht op de zelfstandige naamwoorden waar ze bijhoren.

 

Alguno en ninguno verliezen de -o vóór een mannelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud: algún, ningún (let op het accentteken!). Dit heet apócope.

 

Wanneer het onbepaald voornaamwoord bijvoeglijk gebruikt wordt, staat het vóór het zelfstandig naamwoord en komt daarmee in geslecht en getal overeen.

 • Hay demasiados coches.
  (Er zijn te veel auto's.)
cualquiera
Cualquiera wordt zowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt.
Zelfstandig gebruikt betekent het: iedereen, wie ook
 • ¡Esto lo sabe cualquiera!
  (Dat weet toch iedereen!)

Bijvoeglijk gebruikt betekent het: elke, iedere willekeurige, welke ... ook.

- vóór het zelfstandig naamwoord (ook voor vrouwelijk) wordt de vorm verkort tot cualquier:

 • Esto ocurre en cualquier región.
  (Dit gebeurt in iedere regio.)
 • No le gusta a cualquier chica.
  (Niet ieder meisje vindt dit leuk.)

- Als cualquiera achter het zelfstandig naamwoord staat, wordt de verkorte vorm niet gebruikt.

 • Deme un periódico cualquiera.
  (Geeft u mij maar een willekeurige krant.)
  
mismo
Wanneer het woord mismo bijvoeglijk wordt gebruikt vóór het zelfstandig naamwoord, betekent het, afhankelijk van de context, de/hetzelfde of zelf(s). Staat het achter een zelfstandig naamwoord, dan betekent het zelf. Bij geen verwijzing of verwijzing naar een hele zin wordt de onzijdige vorm lo mismo gebruikt. 
  
 • Las banderas de Alemania y Bélgica tienen los mismos colores.
  (De vlaggen van Duitsland en België hebben dezelfde kleuren.)
 • Ni el mismo experto sabía cómo solucionar el problema.
  (Zelfs de expert wist niet hoe hij het probleem moest oplossen.)
 • ¿De quién es ese coche? De mí misma.
  (Van wie is die auto? Van mijzelf.)
 • La reina misma inauguró el museo.
  (De koningin opende zelf het museum.)
 • ¡No hables solo de ti mismo, Carlos!
  (Praat niet alleen over jezelf, Carlos!)
 •  Quiero lo mismo que ha pedido ella.
  (Ik wil hetzelfde als zij heeft besteld.)
  
NB
Sommige onbepaalde voornaamwoorden uit bovenstaande reeks kunnen ook achter het zelfstandig naamwoord staan. Ze hebben dan een veel minder vage, of zelfs concrete betekenis.
 • Tengo dos camisetas distintas.
  (Ik heb twee verschillende T-shirts.)
 • Una es naranja, la otra es verde.
  (Eentje is oranje, het andere is groen.)

In tegenstelling tot het Nederlands zijn in het Spaans na een inleidend ontkennend woord ook de andere woorden ontkennend.

 • Nadie oye nada sobre el problema.
  (Niemand hoort iets over het probleem.)

 

In tegenstelling tot het Nederlands worden verder nog ontkennende onbepaalde voornaamwoorden gebruikt:

 

in vergelijkingen als:

 • Paco sabe más que nadie.
  (Paco weet meer dan wie ook.)

na sin, sin que of antes de que

 • Sin decirlo a nadie desapareció.
  (Zonder iets tegen iemand te zeggen verdween hij.)

na uitdrukkingen van onmogelijkheid, ontkenning, twijfel in de hoofdzin wordt in de bijzin een ontkennend woord gebruikt.

 • Dudo de que se entere nadie.
  (Ik twijfel eraan of iemand het te weten komt.)

 

 

De combinaties algo que en nada que: na deze onbepaalde voornaamwoorden volgt que + infinitivo.

 • Tengo algo que mostraros.
  (Ik heb iets om jullie te laten zien.)
 • No tengo nada que perder.
  (Ik heb niets om te verliezen.)

 

 

 
Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans