10499 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versieSpelling


Spelling

 

Klinkers

De letters i en u zijn zwakke klinkers. Ze verliezen naast de a, e of o hun oorspronkelijke klank en vormen samen met die letters één lettergreep: aceite (olie), bueno (goed). Soms behouden ze hun eigen klank. In dat geval krijgen ze een accent: día (dag), continúa (ga verder).

Als de u en i samen een lettergreep vormen, krijgt de laatste letter iets meer nadruk. 

(Let op: het gaat niet om de klemtoon van het woord.)

cuidado (voorzichtig) - De i is iets sterker dan de u.

ciudad (stad) - De u is iets sterker dan de i.

 

Klinkers worden niet dubbel gespeld, behalve in leenwoorden. Dus geen aa, oo, ee, uu. Als klinkers wel eens dubbel voorkomen, zijn het twee afzonderlijke lettergrepen: leer (=lezen) wordt uitgesproken als [le-er].

Leenwoorden met een dubbele klinker: neerlandés (Nederlands, Nederlander)

   

Medeklinkers

In het Spaans kunnen alleen de medeklinkers  c, l, r  als dubbele medeklinkers voorkomen. In dat geval hebben deze letters ook een andere uitspraak: lección (les), calle (straat), guitarra (gitaar). De n kan dubbel voorkomen in woorden als innovar (vernieuwen), waarbij in- als een voorvoegsel fungeert.

 

De letter h wordt wel geschreven, maar niet uitgesproken, bijvoorbeeld hola (hallo), hambre (honger).

 

De letter k komt weinig voor in het Spaans. Woorden met een k zijn meestal  leenwoorden, bijvoorbeeld kilo, kimono, kayak.

 

De ñ is in het Spaans een aparte letter. Ook de ch en ll zijn traditioneel elk één letter in het Spaanse alfabet, maar worden tegenwoordig ook wel als twee letters gebruikt.


Anders dan in het Nederlands komt in het Spaans de combinatie th weinig of niet voor in (van oorsprong Griekse) woorden zoals discoteca (discotheek), biblioteca (bibliotheek), terapia (therapie).

 

De medeklinker y wordt uitgesproken als de Nederlandse j van Jan: bijvoorbeeld playa (strand), mayo (mei), mayonesa (mayonaise).

De losse letter y (=en) wordt uitgesproken als de Nederlandse klinker [ie]; Eva y Mara (Eva en Mara).

 

Klemtoon en accentteken 

1. De klemtoon ligt op de voorlaatste lettergreep bij woorden die uitgaan op een klinker, tweeklank, -n of -s:

Sevilla, farmacia (apotheek), examen (examen), zapatos (schoenen)

 

2. De klemtoon valt op de laatste lettergreep bij woorden die eindigen op een medeklinker, met uitzondering van -n of -s.

Madrid, comer (eten), universidad (universiteit)

 

3. Als de beklemtoning van een woord afwijkt van de onder 1 en 2 genoemde regels, dan wordt het woord voorzien van een geschreven accentteken (= el acento).

Málaga, fácil (gemakkelijk), teléfono (telefoon), francés (Frans).

 

In het Spaans wordt uitsluitend het accent aigu (naar rechtsboven) gebruikt.

 

Bij tweeklanken komt het accentteken steeds op de sterke klinker: tenéis (jullie hebben).

 

Meestal wordt het accentteken op hoofdletters weggelaten: Avila (soms Ávila).

 

De beklemtoning van een woord dat in het enkelvoud een accent krijgt, kan in het meervoud regelmatig zijn, de regels volgen. Dan vervalt het geschreven accent.:

inglés (Engels) - ingleses (Engelsen); camión (vrachtwagen) - camiones

 

Soms is de beklemtonig in het enkelvoud en meervoud verschillend:

carácter (karakter) -  caracteres; régimen (bewind, dieet) - regímenes

 

Het geschreven accentteken wordt niet alleen gebruikt als de beklemtoning van een woord afwijkt van de algemene regel, maar ook in een aantal andere gevallen:

 

a. om sommige woorden met dezelfde klankvorm, maar verschillende betekenis van elkaar te onderscheiden:

él      hij     el     de, het
mij mi mijn
ja si als, indien
thee te jou
jij tu jouw
sé            ik weet    se      

zich; men         

 

b. op alle vragende voornaamwoorden, ook bij indirect gebruik:

¿cómo?   hoe?     como 

zoals, ik eet,

als, aangezien  

¿cuál? welk?    
¿dónde? waar? donde waarin
¿por qué? waarom? porque omdat
¿qué? wat? que dat
¿quién? wie? quien degene die

 

c. bij bijwoorden, die afgeleid zijn van een bijvoeglijk naamwoord met een geschreven accentteken:

fácil (gemakkelijk) - fácilmente

rápido (snel) - rápidamente

 

Aanpassing spelling bij werkwoordsvervoegingen

Bij een aantal werkwoorden verandert de schrijfwijze van de medeklinker aan het eind van de stam onder invloed van de uitgang. Uitgangspunt daarbij is dat de medeklinker aan het eind van de stam dezelfde uitspraak behoudt in alle werkwoordsvormen. De spelling verandert dus ten behoeve van de uitspraak.

 

Voor de spellingveranderingen gelden de volgende regels:

- de klank k wordt geschreven als c vóór a, o, u en als qu vóór e en i :

  buscar - busqué (ik zocht), colocar - coloqué (ik plaatste)

- de klank th als in 'thing'wordt geschreven als z vóór a, o, u en als c vóór e en i:

  comenzar -  comencé (ik begon), convencer - convenzo (ik overtuig)

- de 'harde' g wordt geschreven als j vóór a, o , u en als g vóór e en i:

  escoger - escojo (ik kies uit), corregir - corrijo (ik corrigeer)

- de klank g als in 'goal' wordt geschreven als g vóór a, o, u en als gu vóór e en i:

  pagar - pagué (ik betaalde), distinguir - distingo (ik onderscheid)

 

NB: Bij werkwoorden met een infinitivo op -jar verandert de schrijfwijze niet, omdat de letter j voor elke klinker wordt uitgesproken als een 'harde' g:

bajar - bajé (ik stapte uit, ik ging omlaag)

 

Aanpassing spelling bij meervoudsvorming en achtervoegsels

Bij een aantal woorden verandert de schrijfwijze van de medeklinker onder invloed van de meervoudsuitgang (+es) of achtervoegsels (bij verkleinvormen/vergrotingsvormen). Uitgangspunt daarbij is dat de medeklinker van het basiswoord dezelfde uitspraak behoudt

 - de z verandert in een c voor e en i:

   un lápiz (potlood) - dos lápices, una vez (een keer) - dos veces, feliz (gelukkig) - felices

-  de c die voor een a, o, u staat, verandert in een qu vóór een e en i:

   poco (weinig) - poquito, rico (rijk, lekker) - riquísimo, blanco (wit) - blanquísimo

 

Verschillen met het Nederlands

 Hoofdletters

 

  In het Nederlands met hoofdletter    Spaans zonder hoofdletter

 Nationaliteit   

Spaans, Belgisch, Nederlands 

español, belga, neerlandés     

 Bewoner

Spanjaard, Belg, Nederlander

español, belga, neerlandés 
 Taal Vlaams, Catalaans flamenco, catalán
     

 

                       Nederlands zonder hoofdletter      Spaans met  hoofdletter         
 Studies geneeskunde, rechten Medicina, Derecho
 Titels e.d. dr. drs.

Dr., Lic., Don, Doña

el Rey Felipe VI

     
     Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2019 - NU Beter Spaans is een initiatief van  Martin van Toll Producties

in samenwerking met de redactie van NU Beter Spaans